Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

Beystyle
2981 cb2c
Beystyle
Beystyle
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Beystyle
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaNanaa Nanaa

June 07 2015

6425 04c2
Reposted fromnotnow notnow viatobecloser tobecloser
Beystyle
3300 3297
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatobecloser tobecloser
Beystyle
3472 b378
och, mamciu! ♥
Reposted fromnathloves nathloves viatobecloser tobecloser
2031 764f 500
Reposted fromtratytaty tratytaty viatobecloser tobecloser
Beystyle
8447 a57c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecloser tobecloser

May 25 2015

May 09 2015

Beystyle
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy

April 28 2015

Beystyle
Beystyle
Beystyle
0233 78bf
Reposted fromgug gug viazezarlamkredke zezarlamkredke
Beystyle
Reposted fromkjn kjn viazezarlamkredke zezarlamkredke
Beystyle
Beystyle

April 26 2015

Beystyle
7003 9616
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl